EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 611/2013 of 24 June 2013 on the measures applicable to the notification of peronal data breaches under Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council on privacy and electronic communications
Verordnung (EU) Nr. 611/2013 der Kommission vom 24. Juni 2013 über die Maßnahmen für die Benachrichtigung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten gemäß der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Datenschutzrichtlinie für elektronische...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 611/2013 frá 24. júní 2013 um ráðstafanir sem gilda um tilkynningar um brot er varða persónuupplýsingar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti
Kommisjonsforordning (EU) nr. 611/2013 av 24. juni 2013 om tiltak som får anvendelse på melding av brudd på personopplysningssikkerheten i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF om personvern og elektronisk kommunikasjon
Commission Regulation (EU) No 656/2013 of 10 July 2013 laying down transitional measures regarding the model passport issued in Croatia for dogs, cats and ferrets
Verordnung (EU) Nr. 656/2013 der Kommission vom 10. Juli 2013 mit Übergangsmaßnahmen hinsichtlich des in Kroatien ausgestellten Musterausweises für Hunde, Katzen und Frettchen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 656/2013 frá 10. júlí 2013 um umbreytingarráðstafanir að því er varðar fyrirmynd að vegabréfi sem er gefið út í Króatíu fyrir hunda, ketti og frettur
Kommisjonsforordning (EU) nr. 656/2013 av 10. juli 2013 om fastsettelse av overgangsbestemmelser med hensyn til modellen til pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildrer
Commission Regulation (EU) No 481/2013 of 24 May 2013 adapting Implementing Regulation (EU) No 788/2012 as regards the number of samples to be taken and analysed by Croatia for the pesticide/product combinations
Verordnung (EU) Nr. 481/2013 der Kommission vom 24. Mai 2013 zur Anpassung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 788/2012 in Bezug auf die Zahl der Proben der Pestizid-/Produkt-Kombinationen, die Kroatien entnehmen und analysieren muss
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 481/2013 frá 24. maí 2013 um aðlögun á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 788/2012 að því er varðar fjölda sýna sem Króatíu ber að taka og greina úr samsetningum af varnarefnaleifum og vörum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 481/2013 av 24. mai 2013 om tilpasning av gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 med hensyn til antall prøver som skal tas og analyseres av Kroatia i forbindelse med kombinasjoner av produkter og pesticider
Commission Regulation EU) No 372/2014 of 9 April 2014 amending Regulation (EC) No 794/2004 as regards the calculation of certain time limits, the handling of complaints, and the identification and protection of confidential information
Verordnung (EU) Nr. 372/2014 der Kommission vom 9. April 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 in Bezug auf die Berechnung bestimmter Fristen, die Bearbeitung von Beschwerden und die Kenntlichmachung und den Schutz vertraulicher Informationen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 372/2014 frá 9. apríl 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 að því er varðar útreikning á tilteknum tímamörkum, meðferð kvartana og greiningu og varðveislu trúnaðarupplýsinga
Kommisjonsforordning (EU) nr. 372/2014 av 9. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 med hensyn til beregning av visse frister, behandling av klager og identifisering og vern av fortrolige opplysninger
Council Regulation (EU) No 517/2013 of 13 May 2013 adapting certain regulations and decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement for persons, company law, competition policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, transport policy, energy, taxation, statistics, trans-European networks, judiciary and fundamental rights, justice, freedom and security, environment, customs union, external relations, foreign, security and defence policy and institutions, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Verordnung (EU) Nr. 517/2013 des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung einiger Verordnungen und Beschlüsse in den Bereichen freier Warenverkehr, Freizügigkeit, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbspolitik, Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit,...
Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 517/2013 frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna reglugerða og ákvarðana á sviði frjálsra vöruflutninga, frjálsrar farar fólks, félagaréttar, stefnu í samkeppnismálum, landbúnaðar, matvælaöryggis, stefnu er varðar heilbrigði dýra og plantna, stefnu í...
Rådsforordning (EU) nr. 517/2013 av 13. mai 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk,...
Commission Regulation (EU) No 519/2013 of 21 February 2013 adapting certain regulations and decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement for persons, right of establishment and freedom to provide services, company law, competition policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, fisheries, transport policy, energy, taxation, statistics, social policy and employment, environment, customs union, external relations, and foreign, security and defence policy, by reason of the accession of Croatia
Verordnung (EU) Nr. 519/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Anpassung einiger Verordnungen und Beschlüsse in den Bereichen freier Warenverkehr, Freizügigkeit, Niederlassungsrecht und freier Dienstleistungsverkehr, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbspolitik, Landwirtschaft,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 519/2013 frá 21. febrúar 2013 um aðlögun tiltekinna reglugerða og ákvarðana á sviði frjálsra vöruflutninga, frjálsrar farar fólks, staðfesturéttar og frelsis til að veita þjónustu, félagaréttar, stefnu í samkeppnismálum, landbúnaðar,...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, etableringsrett og adgang til å yte tjenester, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk,...
Commission Implementing Regulation (EU) No 869/2014 of 11 August 2014 on new rail passenger services
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 869/2014 der Kommission vom 11. August 2014 über neue Schienenpersonenverkehrsdienste
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 869/2014 av 11. august 2014 om nye ruter for persontransport med jernbane
Council Regulation (EU) No 518/2013 of 13 May 2013 adapting Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Verordnung (EU) Nr. 518/2013 des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 518/2013 frá 13. maí 2013 um aðlögun á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsforordning (EU) nr. 518/2013 av 13. mai 2013 om tilpasning av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 på grunn av Republikken Kroatias tiltredelse
D036478/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/10 of 6 January 2015 on criteria for applicants for rail infrastructure capacity and repealing Implementing Regulation (EU) No 870/2014
Durchführungsverordnung (EU) 2015/10 der Kommission vom 6. Januar 2015 über Kriterien für Antragsteller hinsichtlich der Zuweisung von Eisenbahn-Fahrwegkapazität und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 870/2014
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/10 frá 6. janúar 2015 um viðmiðanir fyrir umsækjendur um aðstöðu við járnbrautargrunnvirki og um niðurfellingu framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 870/2014
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/10 av 6. januar 2015 om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2014
Commission Regulation (EU) No 1300/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to accessibility of the Union's rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility
Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission vom 18. November 2014 über die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1300/2014 frá 18. nóvember 2014 um tækniforskriftir um rekstrarsamhæfi að því er varðar aðgengi fatlaðra og hreyfihamlaðra einstaklinga að járnbrautarkerfi í Sambandinu.
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer
Commission Regulation (EU) 2015/45 of 14 January 2015 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards innovative technologies for reducing CO2 emissions from light commercial vehicles
Verordnung (EU) 2015/45 der Kommission vom 14. Januar 2015 zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission hinsichtlich innovativer Technologien zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/45 frá 14. janúar 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 að því er varðar nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) - suppl. Solvency II
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/460 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedure concerning the approval of an internal model in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/460 der Kommission vom 19. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich des Verfahrens zur Genehmigung eines internen Modells gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/460 frá 19. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur um samþykki eigin líkans í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/461 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the process to reach a joint decision on the application to use a group internal model in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/461 der Kommission vom 19. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich des Prozesses zur Erzielung einer gemeinsamen Entscheidung über den Antrag auf Verwendung eines gruppeninternen Modells gemäß der Richtlinie 2009...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/461 frá 19. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar ferlið um að taka sameiginlega ákvörðun um umsókn til að nota eigið líkan samstæðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/462 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for supervisory approval to establish special purpose vehicles, for the cooperation and exchange of information between supervisory authorities regarding special purpose vehicles as well as to set out formats and templates for information to be reported by special purpose vehicles in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/462 der Kommission vom 19. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Verfahren für die aufsichtliche Genehmigung für die Errichtung von Zweckgesellschaften, für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/462 frá 19. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur við samþykki eftirlityfirvalda um að stofna félög með sérstakan tilgang, fyrir samstarf og upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/498 of 24 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the supervisory approval procedure to use undertaking-specific parameters in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/498 der Kommission vom 24. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Verfahren zur aufsichtlichen Genehmigung der Verwendung unternehmensspezifischer Parameter gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/498 frá 24. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferð við samþykki eftirlitsyfirvalda til að nota stika sem eiga við tiltekið félag í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/499 of 24 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures to be used for granting supervisory approval for the use of ancillary own-fund items in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/499 der Kommission vom 24. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Verfahren zur aufsichtlichen Genehmigung der Verwendung ergänzender Eigenmittelbestandteile gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/499 frá 24. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur sem nota skal við veitingu samþykkis eftirlitsyfirvalda fyrir notkun stuðningsgjaldþolsliða í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/500 of 24 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures to be followed for the supervisory approval of the application of a matching adjustment in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/500 der Kommission vom 24. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Verfahren zur aufsichtlichen Genehmigung der Anwendung einer Matching-Anpassung gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/500 frá 24. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur sem fylgja skal við samþykki eftirlitsyfirvalda á umsókn um aðlögun vegna samræmingar í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/983 of 24 June 2015 on the procedure for issuance of the European Professional Card and the application of the alert mechanism pursuant to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 der Kommission vom 24. Juni 2015 betreffend das Verfahren zur Ausstellung des Europäischen Berufsausweises und die Anwendung des Vorwarnmechanismus gemäß der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/983 frá 24. júní 2015 um málsmeðferð við útgáfu evrópska fagskírteinisins og beitingu viðvörunarkerfisins samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB
C(2015) 6588
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/467 of 30 September 2015 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 concerning the calculation of regulatory capital requirements for several categories of assets held by insurance and reinsurance undertakings- suppl. Solvency II (part of CMU)
Delegierte Verordnung (EU) 2016/467 der Kommission vom 30. September 2015 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 in Bezug auf die Berechnung der gesetzlichen Kapitalanforderungen für verschiedene von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gehaltene...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/467 frá 30. september 2015 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 að því er varðar útreikninginn á lögbundnum gjaldþolskröfum fyrir nokkra eignaflokka í eigu vátryg ginga- og...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2011 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the lists of regional governments and local authorities, exposures to whom are to be treated as exposures to the central government in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Verzeichnisse regionaler und lokaler Gebietskörperschaften, für die gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2011 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skrár yfir héraðsstjórnir og staðaryfirvöld, en fara skal með áhættuskuldbindingar þeirra sem áhættuskuldbindingar gagnvart ríkjum í samræmi við...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2012 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for decisions to set, calculate and remove capital add-ons in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2012 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf die Verfahren für Beschlüsse zur Festsetzung, Berechnung und Aufhebung von Kapitalaufschlägen im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2012 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur vegna ákvarðana um að leggja á, reikna út og fella niður viðbótargjaldþolskröfu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2013 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to standard deviations in relation to health risk equalisation systems in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2013 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Standardabweichungen bei gesundheitsbasierten Risikoausgleichssystemen gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2013 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar staðalfrávik í tengslum við sveiflujöfnun vegna heilsutrygginga í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2014 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures and templates for the submission of information to the group supervisor and for the exchange of information between supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2014 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Verfahren und Muster für die Übermittlung der Informationen an die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde und für den...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2014 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur og sniðmát fyrir framlagningu upplýsinga til eftirlitsaðila samstæðu og fyrir upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda í samræmi við...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2015 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards on the procedures for assessing external credit assessments in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2015 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Verfahren zur Bewertung externer Ratings im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2015 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla um verklag sem fylgja skal við mat á lánshæfismati utanaðkomandi aðila í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 September 2018