EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 51/2013 of 16 January 2013 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods of analysis for the determination of constituents of animal origin for the official control of feed
Verordnung (EU) Nr. 51/2013 der Kommission vom 16. Januar 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 im Hinblick auf die Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei den amtlichen Futtermittelkontrollen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 51/2013 frá 16. janúar 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 152/2009 að því er varðar greiningaraðferðir til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna opinbers eftirlits með fóðri
Kommisjonsforordning nr. 51/2013 av 16. januar 2013 om endring av forordning nr. 152/2009 med hensyn til analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse for offentlig kontroll av fôr
Commission Regulation (EU) No 56/2013 of 16 January 2013 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) Nr. 56/2013 der Kommission vom 16. Januar 2013 zur Änderung der Anhänge I und IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 56/2013 frá 16. janúar 2013 um breytingu á I. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 56/2013 av 16. januar 2013 om endring av vedlegg I og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Implementing Regulation (EU) No 72/2013 of 25 January 2013 amending Regulations (EC) No 180/2008 and (EC) No 737/2008 as regards the period of designation of certain laboratories as EU reference laboratories
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 72/2013 der Kommission vom 25. Januar 2013 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 180/2008 und (EG) Nr. 737/2008 hinsichtlich des Zeitraums, für den bestimmte Laboratorien als EU-Referenzlaboratorien benannt sind
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 72/2013 frá 25. janúar 2013 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 180/2008 og (EB) nr. 737/2008 að því er varðar tímabil tilnefninga á tilteknum rannsóknarstofum sem tilvísunarrannsóknar- stofum ESB
Kommisjonens gjennomføringsforording (EU) nr. 72/2013 av 25. januar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 180/2008 og (EF) nr. 737/2008 med hensyn til varigheten av utpeking av visse laboratorier som EU-referanselaboratorier
Commission Regulation (EU) No 68/2013 of 16 January 2013 on the Catalogue of feed materials
Verordnung (EU) Nr. 68/2013 der Kommission vom 16. Januar 2013 zum Katalog der Einzelfuttermittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 68/2013 frá 16. janúar 2013 um skrána yfir fóðurefni
Kommisjonsforordning nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om katalogen over fôrmidler
Commission Regulation (EU) No 107/2013 of 5 February 2013 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for melamine in canned pet food
Verordnung (EU) Nr. 107/2013 der Kommission vom 5. Februar 2013 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte für Melamin in Heimtierfutter in Dosen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 107/2013 frá 5. febrúar 2013 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksstyrk melamíns í gæludýrafóðri í dósum
Kommisjonsforordning nr. 107/2013 av 5. februar 2013 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for melamin i boksefôr til kjæledyr
Commission Implementing Decision 2013/76/EU of 4 February 2013 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2013/76/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (2013/76/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 76/2013/EU av 4. februar 2013 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE
Commission Implementing Regulation (EU) No 105/2013 of 4 February 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 371/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of dimethylglycine sodium salt
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 105/2013 der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 371/2011 hinsichtlich des Namens des Zulassungsinhabers für Dimethylglycin-Natriumsalz
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 105/2013 frá 4. febrúar 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 371/2011 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir dímetýlglýsínnatríumsalti
Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 105/2013 av 4. februar 2013 om endring av gjennomføringsforordning nr. 371/2011 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av dimetylglysinnatriumsalt
Commission Implementing Regulation (EU) No 103/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EC) No 786/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 103/2013 der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 786/2007 in Bezug auf den Namen des Inhabers der Zulassung für eine Zubereitung aus Endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 103/2013 frá 4. febrúar 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 786/2007 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir blöndu með endó-1,4-?-mannanasa EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 103/2013 av 4. februar 2013 om endring av forordning nr. 786/2007 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78
Commission Implementing Regulation (EU) No 95/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for all fish other than salmonids (holder of authorisation Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 95/2013 der Kommission vom 1. Februar 2013 zur Zulassung von Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff für alle Fischarten außer Salmoniden (Zulassungsinhaber: Lallemand SAS)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 95/2013 frá 1. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir fiska nema laxfiska (leyfishafi er Lallemand SAS)
Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 95/2013 av 1. februar 2013 om godkjenning av bruk av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for all fisk unntatt laksefisk
Commission Implementing Regulation (EU) No 96/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 and of a preparation of Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 96/2013 der Kommission vom 1. Februar 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 und einer Zubereitung aus Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 96/2013 frá 1. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 og fyrir blöndu með Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 96/2013 av 1. februar 2013 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 og et preparat av Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Regulation (EU) No 101/2013 of 4 February 2013 concerning the use of lactic acid to reduce microbiological surface contamination on bovine carcases
Verordnung (EU) Nr. 101/2013 der Kommission vom 4. Februar 2013 über die Verwendung von Milchsäure zur Verringerung mikrobiologischer Oberflächenverunreinigungen von Rinderschlachtkörpern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 101/2013 frá 4. febrúar 2013 um notkun mjólkursýru til að draga úr örverufræðilegri mengun á yfirborði nautgripaskrokka
Kommisjonsforordning nr. 101/2013 av 4. februar 2013 om bruk av melkesyre til å redusere mikrobiologisk overflateforurensning på skrotter av storfe
Commission Implementing Regulation (EU) No 159/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium benzoate, propionic acid and sodium propionate as a feed additive for pigs, poultry, bovines, sheep, goats, rabbits and horses and amending Regulations (EC) No 1876/2006 and (EC) No 757/2007
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 159/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Natriumbenzoat, Propionsäure und Natriumpropionat als Futtermittelzusatzstoff für Schweine, Geflügel, Rinder, Schafe, Ziegen, Kaninchen und Pferde sowie zur Änderung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 159/2013 frá 21. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu af natríumbensóati, própíónsýru og natríumprópíónati sem fóðuraukefni fyrir svín, alifugla, nautgripi, sauðkindur, geitur, kanínur og hesta og um breytingu á reglugerðum (...
Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 159/2013 av 21. februar 2013 om godkjenning av et preparat av natriumbenzoat, propionsyre og natriumpropionat som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin, fjørfe, storfe, sauer, geiter, kaniner og hester og endring av forordning nr. 1876/...
Commission Implementing Regulation (EU) No 160/2013 of 21 February 2013 amending Regulations (EC) No 162/2003, (EC) No 971/2008, (EU) No 1118/2010 and (EU) No 169/2011 and Implementing Regulation (EU) No 888/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of diclazuril in animal feed
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 160/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 162/2003, (EG) Nr. 971/2008, (EU) Nr. 1118/2010, (EU) Nr. 169/2011 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 888/2011 in Bezug auf den Namen des Inhabers der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 160/2013 frá 21. febrúar 2013 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 162/2003, (EB) nr. 971/2008, (ESB) nr. 1118/2010 og (ESB) nr. 169/2011 og á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 888/2011 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir...
Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 160/2013 av 21. februar 2013 om endring av forordning nr. 162/2003, nr. 971/2008, nr. 1118/2010 og nr. 169/2011 og gjennomføringsforordning nr. 888/2011 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av diclazuril i fôrvarer
Commission Implementing Regulation (EU) No 161/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium hydroxide as a feed additive for cats, dogs and ornamental fish
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 161/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 über die Zulassung einer Zubereitung aus Natriumhydroxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen, Hunde und Zierfische
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 161/2013 frá 21. febrúar 2013 um leyfi fyrir natríumhýdroxíðblöndu sem fóðuraukefni fyrir ketti, hunda og skrautfiska
Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 161/2013 av 21. februar 2013 om godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter, hunder og akvariefisk
Commission Implementing Regulation (EU) No 230/2013 of 14 March 2013 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 230/2013 der Kommission vom 14. März 2013 über die Marktrücknahme bestimmter in die Funktionsgruppe „Aroma- und appetitanregende Stoffe“ einzuordnender Futtermittelzusatzstoffe
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 230/2013 frá 14. mars 2013 um töku tiltekinna fóðuraukefna í hópnum bragðefni og lystaukandi efni af markaði
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 230/2013 av 14. mars 2013 om tilbaketrekking fra markedet av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører gruppen aromastoffer og appetittvekkende stoffer
Commission Regulation (EU) No 209/2013 of 11 March 2013 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards microbiological criteria for sprouts and the sampling rules for poultry carcases and fresh poultry meat
Verordnung (EU) Nr. 209/2013 der Kommission vom 11. März 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 im Hinblick auf mikrobiologische Kriterien für Sprossen und Probenahmevorschriften für Geflügelschlachtkörper und frisches Geflügelfleisch
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 209/2013 frá 11. mars 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 að því er varðar örverufræðilegar viðmiðanir fyrir spírur og reglur um töku sýna úr alifuglaskrokkum og nýju alifuglakjöti
Kommisjonsforordning (EU) nr. 209/2013 av 11. mars 2013 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer og regler for prøvetaking av fjørfeskrotter og ferskt fjørfekjøtt
Commission Implementing Decision 2013/164/EU of 27 March 2013 repealing Decisions 2003/135/EC, 2004/832/EC and 2005/59/EC approving plans for the eradication of classical swine fever and the emergency vaccination of feral pigs in Germany, France and Slovakia
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. März 2013 zur Aufhebung der Entscheidungen 2003/135/EG, 2004/832/EG und 2005/59/EG zur Genehmigung der Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest und zur Notimpfung gegen die klassische Schweinepest in der Schwarzwildpopulation...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars 2013 um niðurfellingu ákvarðana 2003/135/EB, 2004/832/EB og 2005/59/EB um samþykkt áætlana um útrýmingu svínapestar og neyðarbólusetningu villtra svína í Þýskalandi, Frakklandi og Slóvakíu (2013/164/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. mars 2013 om oppheving av vedtak 2003/135/EF, 2004/832/EF og 2005/59/EF om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest og naudvaksinasjon av viltlevande svin i Tyskland, Frankrike og Slovakia
Commission Implementing Decision 2013/177/EU of 10 April 2013 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Spain as officially brucellosis-free and certain regions of Italy and Poland as officially enzootic-bovine-leukosis-free
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. April 2013 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Regionen Spaniens als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sowie zur Änderung der Anhänge II und III der Entscheidung...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. april 2013 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av visse regioner i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) og om endring av vedlegg II og III til vedtak 2003/467/EF med hensyn...
Commission Regulation (EU) No 294/2013 of 14 March 2013 amending and correcting Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive, as corrected by OJ L 226, 24.8.2013, p. 44.
Verordnung (EU) Nr. 294/2013 der Kommission vom 14. März 2013 zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 294/2013 frá 14. mars 2013 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 294/2013 av 14. mars 2013 om endring og retting av forordning (EU) nr. 142/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er...
Commission Implementing Decision 2013/235/EU of 23 May 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. Mai 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2013/235/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. maí 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2013/235/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 23. mai 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES
Commission Implementing Regulation (EU) No 469/2013 of 22 May 2013 concerning the authorisation of DL-methionine, DL-methionine sodium salt, hydroxy analogue of methionine, calcium salt of hydroxy analogue of methionine, isopropyl ester of hydroxy analogue of methionine, DL-methionine protected with copolymer vinylpyridine/styrene and DL-methionine protected with ethylcellulose as feed additives
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 469/2013 der Kommission vom 22. Mai 2013 über die Zulassung der Futtermittelzusatzstoffe DL-Methionin, DL-Methionin-Natriumsalz, Hydroxyanalog von Methionin, Calciumsalz des Hydroxyanalogs von Methionin, Isopropylester des Hydroxyanalogs von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 469/2013 frá 22. maí 2013 um leyfi fyrir DL-meþíóníni, DL-meþíónínnatríumsalti, hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns, kalsíumsalti af hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns, ísóprópýlestra af hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 469/2013 av 22. mai 2013 om godkjenning av DL-metionin, natriumsalt av DL-metionin, hydroksy-analog av metionin, kalsiumsalt av hydroksy-analog av metionin, isopropylester av hydroksy-analog av metionin, DL-metionin beskyttet med...
Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2013 of 8 May 2013 concerning the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 as a feed additive for all animal species and amending Regulations (EC) No 1750/2006, (EC) No 634/2007 and (EC) No 900/2009 as regards the maximum supplementation with selenised yeast
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 427/2013 der Kommission vom 8. Mai 2013 über die Zulassung von Selenomethionin aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1750/2006, (EG) Nr. 634/2007 und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2013 frá 8. maí 2013 um leyfi fyrir selenmeþíóníni, framleiddu með Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1750/2006, (EB) nr. 634/2007 og (EB...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2013 av 8. mai 2013 om godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 1750/2006, (EF) nr. 634/2007 og (EF) nr...
Commission Regulation (EU) No 415/2013 of 6 May 2013 laying down additional responsibilities and tasks for the EU reference laboratories for rabies, bovine tuberculosis and bee health, amending Regulation (EC) No 737/2008 and repealing Regulation (EU) No 87/2011
Verordnung (EU) Nr. 415/2013 der Kommission vom 6. Mai 2013 zur Festlegung zusätzlicher Pflichten und Aufgaben der EU-Referenzlaboratorien für Tollwut, Rindertuberkulose und Bienengesundheit, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 737/2008 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 415/2013 frá 6. maí 2013 um frekari skyldur og verkefni tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir hundaæði, berkla í nautgripum og heilbrigði býflugna, um breytingu á reglugerð (EB) nr. 737/2008 og um niðurfellingu reglugerðar (ESB) nr. 87/...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 415/2013 av 6. mai 2013 om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions referanselaboratorier for rabies, bovin tuberkulose og biers helse, om endring av forordning (EF) nr. 737/2008 og om oppheving av forordning...
Commission Implementing Regulation (EU) No 413/2013 of 6 May 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for use in water for drinking for weaned piglets, pigs for fattening, laying hens and chickens for fattening (holder of authorisation Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2013 der Kommission vom 6. Mai 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff zur Verwendung in Tränkwasser für Absetzferkel, Mastschweine, Legehennen und Masthühner (...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 413/2013 frá 6. maí 2013 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni til notkunar í drykkjarvatn handa fráfærugrísum, eldissvínum, varphænum og eldiskjúklingum (leyfishafi er Lallemand...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 av 6. mai 2013 om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer til bruk i drikkevann til avvente smågriser, oppfôringssvin, verpehøner og oppfôringskyllinger (...
Commission Implementing Regulation (EU) No 403/2013 of 2 May 2013 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase, endo-1,3(4)-beta-glucanase and endo-1,4-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (ATCC 74444) as a feed additive for poultry for fattening and for laying and for weaned piglets and amending Regulations (EC) No 1259/2004, (EC) No 1206/2005 and (EC) No 1876/2006 (holder of authorisation DSM Nutritional Products)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 403/2013 der Kommission vom 2. Mai 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase, Endo-1,3(4)-beta-Glucanase und Endo-1,4-beta-Glucanase aus Trichoderma reesei (ATCC 74444) als Futtermittelzusatzstoff für Mast- und Legegeflügel...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 403/2013 frá 2. maí 2013 um leyfi fyrir blöndu með endó­1,4­betaxýlanasa, endó­1,3(4)­betaglúkanasa og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC 74444), sem fóðuraukefni fyrir alifugla sem eru...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 403/2013 av 2. mai 2013 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase, endo-1,3(4)- betaglukanase og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (DSM 74444) som et tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringsfjørfe...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 September 2018