EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2013/76/EU of 4 February 2013 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2013/76/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (2013/76/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 76/2013/EU av 4. februar 2013 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE
Commission Regulation (EU) No 209/2013 of 11 March 2013 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards microbiological criteria for sprouts and the sampling rules for poultry carcases and fresh poultry meat
Verordnung (EU) Nr. 209/2013 der Kommission vom 11. März 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 im Hinblick auf mikrobiologische Kriterien für Sprossen und Probenahmevorschriften für Geflügelschlachtkörper und frisches Geflügelfleisch
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 209/2013 frá 11. mars 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 að því er varðar örverufræðilegar viðmiðanir fyrir spírur og reglur um töku sýna úr alifuglaskrokkum og nýju alifuglakjöti
Kommisjonsforordning (EU) nr. 209/2013 av 11. mars 2013 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer og regler for prøvetaking av fjørfeskrotter og ferskt fjørfekjøtt
Commission Regulation (EU) No 294/2013 of 14 March 2013 amending and correcting Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive, as corrected by OJ L 226, 24.8.2013, p. 44.
Verordnung (EU) Nr. 294/2013 der Kommission vom 14. März 2013 zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 294/2013 frá 14. mars 2013 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 294/2013 av 14. mars 2013 om endring og retting av forordning (EU) nr. 142/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er...
Commission Implementing Decision 2013/188/EU of 18 April 2013 on annual reports on non-discriminatory inspections carried out pursuant to Council Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. April 2013 betreffend die Jahresberichte über nichtdiskriminierende Kontrollen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/188/ESB frá18. apríl 2013 um ársskýrslur um skoðanir án mismununar sem fara fram samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 um vernd dýra í flutningi og tengdar aðgerðir og um breytingu á tilskipunum 64/432/EBE og 93/119/EB og...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/188/EU av 18. april 2013 om årlige rapporter om ikke-diskriminerende kontroller som utføres i henhold til rådsforordning (EF) nr. 1/2005 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og 93...
Commission Implementing Decision 2013/261/EU of 3 June 2013 authorising a laboratory in Ukraine to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. Juni 2013 zur Zulassung eines Laboratoriums in der Ukraine für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2013/261/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/261/ESB frá 3. júní 2013 um leyfi fyrir rannsóknarstofu í Úkraínu til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/261/EU av 3. juni 2013 om godkjenning av eit laboratorium i Ukraina for utføring av serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar
Commission Decision 2013/302/EU of 19 June 2013 amending Annex II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 19. Juni 2013 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nichtkonformer Rohmilch in...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. júní 2013 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um umbreytingarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning 2013/302/EU av 19. juni 2013 om endring av vedlegg II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke...
Commission Regulation (EU) No 630/2013 of 28 June 2013 amending the Annexes to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) Nr. 630/2013 der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 630/2013 frá 28. júní 2013 um breytingu á viðaukunum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EU) nr. 630/2013 av 28. juni 2013 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Implementing Regulation (EU) No 631/2013 of 28 June 2013 repealing Regulation (EC) No 546/2006 and Implementing Regulation (EU) No 233/2012
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 631/2013 der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 546/2006 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 233/2012
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 631/2013 frá 28. júní 2013 um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 546/2006 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 233/2012
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 631/2013 av 28. juni 2013 om oppheving av forordning (EF) nr. 546/2006 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 233/2012
Commission Regulation (EU) No 555/2013 of 14 June 2013 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the transit of certain animal by-products from Bosnia and Herzegovina
Verordnung (EU) Nr. 555/2013 der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 in Bezug auf die Durchfuhr bestimmter tierischer Nebenprodukte aus Bosnien und Herzegowina
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 555/2013 frá 14. júní 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar umflutning á tilteknum aukaafurðum úr dýrum frá Bosníu og Hersegóvínu
Kommisjonsforordning (EU) nr. 555/2013 av 14. juni 2013 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til transitt av visse animalske biprodukter fra Bosnia-Hercegovina
Commission Regulation (EU) No 717/2013 of 25 July 2013 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the entries for animal welfare in certain model health certificates
Verordnung (EU) Nr. 717/2013 der Kommission vom 25. Juli 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 bezüglich der das Tierwohl betreffenden Eintragungen in bestimmten Muster-Veterinärbescheinigungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 717/2013 frá 25. júlí 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar upplýsingar um velferð dýra í tilteknum fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 717/2013 av 25. juli 2013 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til opplysningene om dyrs velferd i visse modeller for hygienesertifikater
Commission Implementing Regulation (EU) No 702/2013 of 22 July 2013 on transitional measures for the application of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the accreditation of official laboratories carrying out official testing for Trichinella and amending Commission Regulation (EC) No 1162/2009
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 702/2013 der Kommission vom 22. Juli 2013 mit Übergangsmaßnahmen zur Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Akkreditierung amtlicher Laboratorien für die amtliche Untersuchung auf...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 702/2013 frá 22. júlí 2013 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar faggildingu opinberra rannsóknarstofa sem annast opinberar prófanir vegna tríkínu...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 702/2013 av 22. juli 2013 om overgangstiltak for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til akkreditering av offisielle laboratorier som utfører offentlig trikinundersøkelse, og om endring av...
Commission Regulation (EU) No 786/2013 of 16 August 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the permitted limits of yessotoxins in live bivalve molluscs
Verordnung (EU) Nr. 786/2013 der Kommission vom 16. August 2013 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die zulässigen Grenzwerte von Yessotoxinen in lebenden Muscheln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 786/2013 frá 16. ágúst 2013 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar leyfileg mörk fyrir jessótoxín í lifandi samlokum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 786/2013 av 16. august 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til tillatte grenseverdier for yessotoksiner i levende muslinger
Commission Implementing Decision 2013/445/EU of 29 August 2013 amending Annex E to Council Directive 91/68/EEC as regards the model health certificates for intra-Union trade in ovine and caprine animals and the health requirements relating to scrapie
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. August 2013 über die Änderung von Anhang E der Richtlinie 91/68/EWG des Rates in Bezug auf die Mustergesundheitsbescheinigungen für den Handel mit Schafen und Ziegen innerhalb der Union sowie die tierseuchenrechtlichen Anforderungen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/445/EU av 29. august 2013 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF med hensyn til modeller for helsesertifikater ved handel med sau og geit innenfor Unionen og kravene til dyrehelse som gjelder skrapesyke
Commission Implementing Regulation (EU) No 775/2013 of 12 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species other than those used for laying (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co KG)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 775/2013 der Kommission vom 12. August 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus faecium DSM 7134 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Junghennen und Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung, ausgenommen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 775/2013 frá 12. ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium DSM 7134 sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla aðrar en varpfugla (leyfishafi er Lactosan...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 775/2013 av 12. august 2013 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter unntatt dem som brukes til egglegging (innehaver av...
Commission Implementing Regulation (EU) No 774/2013 of 12 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus kefiri DSM 19455 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 774/2013 der Kommission vom 12. August 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Lactobacillus kefiri DSM 19455 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 774/2013 frá 12. ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus kefiri DSM 19455 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 774/2013 av 12. august 2013 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri DSM 19455 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 787/2013 of 16 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) as a feed additive for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Kemin Europa N.V.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 787/2013 der Kommission vom 16. August 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner und Truthühner für Zuchtzwecke (Zulassungsinhaber: Kemin Europa N.V.)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 787/2013 frá 16. ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er Kemin Europa N.V.)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 787/2013 av 16. august 2013 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlsdyr av kalkun (innehaver av godkjenningen: Kemin Europa N.V.)
Commission Implementing Regulation (EU) No 797/2013 of 21 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium NCIMB 11181 as a feed additive for calves for rearing and for fattening and weaned piglets (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) and repealing Regulation (EC) No 1333/2004
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 797/2013 der Kommission vom 21. August 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus faecium NCIMB 11181 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Aufzucht- und Mastkälber sowie entwöhnte Ferkel (Zulassungsinhaber: Chr. Hansen A/S) und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 797/2013 frá 21. ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 11181 sem fóðuraukefni fyrir kálfa til eldis og til slátureldis og fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Chr. Hansen A/S) og um niðurfellingu...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 797/2013 av 21. august 2013 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 11181 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppdrettskalver, oppfôringskalver og avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)...
Commission Implementing Regulation (EU) No 796/2013 of 21 August 2013 concerning the denial of authorisation of the substance 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene as a feed additive
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 796/2013 der Kommission vom 21. August 2013 zur Verweigerung der Zulassung von 3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen als Futtermittelzusatzstoff
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 796/2013 frá 21. ágúst 2013 um synjun um leyfi fyrir efninu 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófeni sem fóðuraukefni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 796/2013 av 21. august 2013 om avslag på godkjenning av stoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Implementing Regulation (EU) No 795/2013 of 21 August 2013 concerning the authorisation of choline chloride as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 795/2013 der Kommission vom 21. August 2013 zur Zulassung von Cholinchlorid als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 795/2013 frá 21. ágúst 2013 um leyfi fyrir kólínklóríði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 795/2013 av 21. august 2013 om godkjenning av kolinklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 803/2013 of 22 August 2013 concerning the authorisation of folic acid as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 803/2013 der Kommission vom 22. August 2013 zur Zulassung von Folsäure als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 803/2013 frá 22. ágúst 2013 um leyfi fyrir fólínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 803/2013 av 22. august 2013 om godkjenning av folinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Directive 2013/45/EU of 7 August 2013 amending Council Directives 2002/55/EC and 2008/72/EC and Commission Directive 2009/145/EC as regards the botanical name of tomato
Durchführungsrichtlinie 2013/45/EU der Kommission vom 7. August 2013 zur Änderung der Richtlinien 2002/55/EG und 2008/72/EG des Rates sowie der Richtlinie 2009/145/EG der Kommission hinsichtlich der botanischen Bezeichnung für Tomate/Paradeiser
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/45/ESB frá 7. ágúst 2013 um breytingu á tilskipunum ráðsins 2002/55/EB og 2008/72/EB og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/145/EB að því er varðar grasafræðiheiti tómata
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2013/45/EU av 7. august 2013 om endring av rådsdirektiv 2002/55/EF og 2008/72/EF og kommisjonsdirektiv 2009/145/EF med hensyn til det botaniske navnet for tomat
Commission Implementing Regulation (EU) No 763/2013 of 7 August 2013 amending Regulation (EC) No 637/2009 as regards the classification of certain plant species for the purposes of assessing the suitability of the denominations of varieties
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 763/2013 der Kommission vom 7. August 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 637/2009 im Hinblick auf die Klassifizierung bestimmter Pflanzenarten zur Bewertung der Eignung von Sortenbezeichnungen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 763/2013 frá 7. ágúst 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 637/2009 að því er varðar flokkun tiltekinna plöntutegunda til að meta heppileika nafngifta á yrkjum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 763/2013 av 7. august 2013 om endring av forordning (EF) nr. 637/2009 med hensyn til klassifiseringen av visse plantearter med henblikk på vurdering av sortsnavns egnethet
Commission Implementing Decision 2013/417/EU of 31 July 2013 amending Annex III to Council Directive 2002/99/EC laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption as regards the addition of a treatment to eliminate certain animal health risks in meat
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. Juli 2013 zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie 2002/99/EG des Rates zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. júlí 2013 um breytingu á III. viðauka við tilskipun ráðsins 2002/99/EB um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis að því er varðar að bæta við meðhöndlun til að...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/417/EU av 31. juli 2013 om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 2002/99/EF om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum med hensyn...
Commission Implementing Regulation (EU) No 374/2013 of 23 April 2013 concerning the authorisation of a preparation of Clostridium butyricum (FERM BP-2789) as a feed additive for chickens reared for laying (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 374/2013 der Kommission vom 23. April 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Clostridium butyricum (FERM BP-2789) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Junghennen (Zulassungsinhaber Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., vertreten durch Miyarisan...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 374/2013 frá 23. apríl 2013 um leyfi fyrir blöndu með Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, fulltrúi er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 374/2013 av 23. april 2003 om godkjenning av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved...
Commission Implementing Regulation (EU) No 445/2013 of 14 May 2013 concerning the authorisation of hydroxy-analogue of selenomethionine as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 445/2013 der Kommission vom 14. Mai 2013 zur Zulassung von Hydroxy-Analog von Selenmethionin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 445/2013 frá 14. maí 2013 um leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni selenmeþíóníns sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 445/2013 av 14. mai 2013 om godkjenning av hydroksy-analogen av selenmetionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.