EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 51/2013 of 16 January 2013 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods of analysis for the determination of constituents of animal origin for the official control of feed
Verordnung (EU) Nr. 51/2013 der Kommission vom 16. Januar 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 im Hinblick auf die Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei den amtlichen Futtermittelkontrollen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 51/2013 frá 16. janúar 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 152/2009 að því er varðar greiningaraðferðir til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna opinbers eftirlits með fóðri
Kommisjonsforordning (EU) nr. 51/2013 av 16. januar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse for offentlig kontroll av fôr
Commission Regulation (EU) No 68/2013 of 16 January 2013 on the Catalogue of feed materials
Verordnung (EU) Nr. 68/2013 der Kommission vom 16. Januar 2013 zum Katalog der Einzelfuttermittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 68/2013 frá 16. janúar 2013 um skrána yfir fóðurefni
Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om fortegnelsen over fôrmidler
Commission Regulation (EU) No 107/2013 of 5 February 2013 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for melamine in canned pet food
Verordnung (EU) Nr. 107/2013 der Kommission vom 5. Februar 2013 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte für Melamin in Heimtierfutter in Dosen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 107/2013 frá 5. febrúar 2013 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksstyrk melamíns í gæludýrafóðri í dósum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2013 av 5. februar 2013 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for melamin i boksefôr til kjæledyr
Commission Implementing Decision 2013/76/EU of 4 February 2013 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2013/76/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (2013/76/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 76/2013/EU av 4. februar 2013 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE
Commission Implementing Regulation (EU) No 105/2013 of 4 February 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 371/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of dimethylglycine sodium salt
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 105/2013 der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 371/2011 hinsichtlich des Namens des Zulassungsinhabers für Dimethylglycin-Natriumsalz
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 105/2013 frá 4. febrúar 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 371/2011 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir dímetýlglýsínnatríumsalti
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 105/2013 av 4. februar 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av dimetylglysinnatriumsalt
Commission Implementing Regulation (EU) No 103/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EC) No 786/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 103/2013 der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 786/2007 in Bezug auf den Namen des Inhabers der Zulassung für eine Zubereitung aus Endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 103/2013 frá 4. febrúar 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 786/2007 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir blöndu með endó-1,4-?-mannanasa EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 103/2013 av 4. februar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 786/2007 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)
Commission Implementing Regulation (EU) No 95/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for all fish other than salmonids (holder of authorisation Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 95/2013 der Kommission vom 1. Februar 2013 zur Zulassung von Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff für alle Fischarten außer Salmoniden (Zulassungsinhaber: Lallemand SAS)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 95/2013 frá 1. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir fiska nema laxfiska (leyfishafi er Lallemand SAS)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 av 1. februar 2013 om godkjenning av bruk av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for all fisk unntatt laksefisk (innehaver av godkjenningen: Lallemand SAS)
Commission Implementing Regulation (EU) No 96/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 and of a preparation of Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 96/2013 der Kommission vom 1. Februar 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 und einer Zubereitung aus Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 96/2013 frá 1. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 og fyrir blöndu með Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 96/2013 av 1. februar 2013 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 og et preparat av Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Regulation (EU) No 101/2013 of 4 February 2013 concerning the use of lactic acid to reduce microbiological surface contamination on bovine carcases
Verordnung (EU) Nr. 101/2013 der Kommission vom 4. Februar 2013 über die Verwendung von Milchsäure zur Verringerung mikrobiologischer Oberflächenverunreinigungen von Rinderschlachtkörpern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 101/2013 frá 4. febrúar 2013 um notkun mjólkursýru til að draga úr örverufræðilegri mengun á yfirborði nautgripaskrokka
Kommisjonsforordning (EU) nr. 101/2013 av 4. februar 2013 om bruk av melkesyre for å redusere mikrobiologisk forurensning på overflaten av skrotter av storfe
Commission Implementing Regulation (EU) No 159/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium benzoate, propionic acid and sodium propionate as a feed additive for pigs, poultry, bovines, sheep, goats, rabbits and horses and amending Regulations (EC) No 1876/2006 and (EC) No 757/2007
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 159/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Natriumbenzoat, Propionsäure und Natriumpropionat als Futtermittelzusatzstoff für Schweine, Geflügel, Rinder, Schafe, Ziegen, Kaninchen und Pferde sowie zur Änderung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 159/2013 frá 21. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu af natríumbensóati, própíónsýru og natríumprópíónati sem fóðuraukefni fyrir svín, alifugla, nautgripi, sauðkindur, geitur, kanínur og hesta og um breytingu á reglugerðum (...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 159/2013 av 21. februar 2013 om godkjenning av et preparat av natriumbenzoat, propionsyre og natriumpropionat som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin, fjørfe, storfe, sauer, geiter, kaniner og hester og endring av forordning (EF)...
Commission Implementing Regulation (EU) No 160/2013 of 21 February 2013 amending Regulations (EC) No 162/2003, (EC) No 971/2008, (EU) No 1118/2010 and (EU) No 169/2011 and Implementing Regulation (EU) No 888/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of diclazuril in animal feed
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 160/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 162/2003, (EG) Nr. 971/2008, (EU) Nr. 1118/2010, (EU) Nr. 169/2011 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 888/2011 in Bezug auf den Namen des Inhabers der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 160/2013 frá 21. febrúar 2013 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 162/2003, (EB) nr. 971/2008, (ESB) nr. 1118/2010 og (ESB) nr. 169/2011 og á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 888/2011 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 160/2013 av 21. februar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 162/2003, (EF) nr. 971/2008, (EU) nr. 1118/2010 og (EU) nr. 169/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 888/2011 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen...
Commission Implementing Regulation (EU) No 161/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium hydroxide as a feed additive for cats, dogs and ornamental fish
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 161/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 über die Zulassung einer Zubereitung aus Natriumhydroxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen, Hunde und Zierfische
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 161/2013 frá 21. febrúar 2013 um leyfi fyrir natríumhýdroxíðblöndu sem fóðuraukefni fyrir ketti, hunda og skrautfiska
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 161/2013 av 21. februar 2013 om godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter, hunder og akvariefisk
Commission Regulation (EU) No 209/2013 of 11 March 2013 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards microbiological criteria for sprouts and the sampling rules for poultry carcases and fresh poultry meat
Verordnung (EU) Nr. 209/2013 der Kommission vom 11. März 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 im Hinblick auf mikrobiologische Kriterien für Sprossen und Probenahmevorschriften für Geflügelschlachtkörper und frisches Geflügelfleisch
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 209/2013 frá 11. mars 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 að því er varðar örverufræðilegar viðmiðanir fyrir spírur og reglur um töku sýna úr alifuglaskrokkum og nýju alifuglakjöti
Kommisjonsforordning (EU) nr. 209/2013 av 11. mars 2013 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer og regler for prøvetaking av fjørfeskrotter og ferskt fjørfekjøtt
Commission Regulation (EU) No 294/2013 of 14 March 2013 amending and correcting Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive, as corrected by OJ L 226, 24.8.2013, p. 44.
Verordnung (EU) Nr. 294/2013 der Kommission vom 14. März 2013 zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 294/2013 frá 14. mars 2013 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 294/2013 av 14. mars 2013 om endring og retting av forordning (EU) nr. 142/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er...
Commission Implementing Decision 2013/188/EU of 18 April 2013 on annual reports on non-discriminatory inspections carried out pursuant to Council Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. April 2013 betreffend die Jahresberichte über nichtdiskriminierende Kontrollen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/188/ESB frá18. apríl 2013 um ársskýrslur um skoðanir án mismununar sem fara fram samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 um vernd dýra í flutningi og tengdar aðgerðir og um breytingu á tilskipunum 64/432/EBE og 93/119/EB og...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/188/EU av 18. april 2013 om årlige rapporter om ikke-diskriminerende kontroller som utføres i henhold til rådsforordning (EF) nr. 1/2005 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og 93...
Commission Implementing Decision 2013/261/EU of 3 June 2013 authorising a laboratory in Ukraine to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. Juni 2013 zur Zulassung eines Laboratoriums in der Ukraine für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2013/261/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/261/ESB frá 3. júní 2013 um leyfi fyrir rannsóknarstofu í Úkraínu til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/261/EU av 3. juni 2013 om godkjenning av eit laboratorium i Ukraina for utføring av serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar
Commission Decision 2013/302/EU of 19 June 2013 amending Annex II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 19. Juni 2013 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nichtkonformer Rohmilch in...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. júní 2013 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um umbreytingarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning 2013/302/EU av 19. juni 2013 om endring av vedlegg II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke...
Commission Regulation (EU) No 630/2013 of 28 June 2013 amending the Annexes to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) Nr. 630/2013 der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 630/2013 frá 28. júní 2013 um breytingu á viðaukunum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EU) nr. 630/2013 av 28. juni 2013 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Implementing Regulation (EU) No 631/2013 of 28 June 2013 repealing Regulation (EC) No 546/2006 and Implementing Regulation (EU) No 233/2012
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 631/2013 der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 546/2006 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 233/2012
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 631/2013 frá 28. júní 2013 um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 546/2006 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 233/2012
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 631/2013 av 28. juni 2013 om oppheving av forordning (EF) nr. 546/2006 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 233/2012
Commission Regulation (EU) No 555/2013 of 14 June 2013 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the transit of certain animal by-products from Bosnia and Herzegovina
Verordnung (EU) Nr. 555/2013 der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 in Bezug auf die Durchfuhr bestimmter tierischer Nebenprodukte aus Bosnien und Herzegowina
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 555/2013 frá 14. júní 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar umflutning á tilteknum aukaafurðum úr dýrum frá Bosníu og Hersegóvínu
Kommisjonsforordning (EU) nr. 555/2013 av 14. juni 2013 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til transitt av visse animalske biprodukter fra Bosnia-Hercegovina
Commission Regulation (EU) No 717/2013 of 25 July 2013 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the entries for animal welfare in certain model health certificates
Verordnung (EU) Nr. 717/2013 der Kommission vom 25. Juli 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 bezüglich der das Tierwohl betreffenden Eintragungen in bestimmten Muster-Veterinärbescheinigungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 717/2013 frá 25. júlí 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar upplýsingar um velferð dýra í tilteknum fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 717/2013 av 25. juli 2013 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til opplysningene om dyrs velferd i visse modeller for hygienesertifikater
Commission Implementing Regulation (EU) No 702/2013 of 22 July 2013 on transitional measures for the application of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the accreditation of official laboratories carrying out official testing for Trichinella and amending Commission Regulation (EC) No 1162/2009
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 702/2013 der Kommission vom 22. Juli 2013 mit Übergangsmaßnahmen zur Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Akkreditierung amtlicher Laboratorien für die amtliche Untersuchung auf...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 702/2013 frá 22. júlí 2013 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar faggildingu opinberra rannsóknarstofa sem annast opinberar prófanir vegna tríkínu...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 702/2013 av 22. juli 2013 om overgangstiltak for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til akkreditering av offisielle laboratorier som utfører offentlig trikinundersøkelse, og om endring av...
Commission Regulation (EU) No 786/2013 of 16 August 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the permitted limits of yessotoxins in live bivalve molluscs
Verordnung (EU) Nr. 786/2013 der Kommission vom 16. August 2013 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die zulässigen Grenzwerte von Yessotoxinen in lebenden Muscheln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 786/2013 frá 16. ágúst 2013 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar leyfileg mörk fyrir jessótoxín í lifandi samlokum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 786/2013 av 16. august 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til tillatte grenseverdier for yessotoksiner i levende muslinger
Commission Implementing Decision 2013/445/EU of 29 August 2013 amending Annex E to Council Directive 91/68/EEC as regards the model health certificates for intra-Union trade in ovine and caprine animals and the health requirements relating to scrapie
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. August 2013 über die Änderung von Anhang E der Richtlinie 91/68/EWG des Rates in Bezug auf die Mustergesundheitsbescheinigungen für den Handel mit Schafen und Ziegen innerhalb der Union sowie die tierseuchenrechtlichen Anforderungen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/445/EU av 29. august 2013 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF med hensyn til modeller for helsesertifikater ved handel med sau og geit innenfor Unionen og kravene til dyrehelse som gjelder skrapesyke
Commission Implementing Regulation (EU) No 775/2013 of 12 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species other than those used for laying (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co KG)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 775/2013 der Kommission vom 12. August 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus faecium DSM 7134 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Junghennen und Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung, ausgenommen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 775/2013 frá 12. ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium DSM 7134 sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla aðrar en varpfugla (leyfishafi er Lactosan...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 775/2013 av 12. august 2013 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter unntatt dem som brukes til egglegging (innehaver av...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.