EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 16/2011 of 10 January 2011 laying down implementing measures for the Rapid alert system for food and feed
Verordnung (EU) Nr. 16/2011 der Kommission vom 10. Januar 2011 mit Durchführungsbestimmungen für das Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 16/2011 frá 10. janúar 2011 um framkvæmdarráðstafanir vegna hraðviðvörunarkerfisins fyrir matvæli og fóður
Kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2011 av 10. januar 2011 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for snøggvarslingssystemet for næringsmiddel og fôr
Commission Regulation (EU) No 15/2011 of 10 January 2011 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards recognised testing methods for detecting marine biotoxins in live bivalve molluscs
Verordnung (EU) Nr. 15/2011 der Kommission vom 10. Januar 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 hinsichtlich anerkannter Testmethoden zum Nachweis mariner Biotoxine in lebenden Muscheln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 15/2011 frá 10. janúar 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar viðurkenndar prófunaraðferðir til að greina sjávarlífeitur í lifandi samlokum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 15/2011 av 10. januar 2011 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til anerkjente analysemetoder for påvisning av marine biotoksiner i levende muslinger
Commission Decision of 7 January 2011 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus
Beschluss der Kommission vom 7. Januar 2011 zur Änderung des Anhangs XI der Richtlinie 2003/85/EG des Rates hinsichtlich der Liste der für den Umgang mit MKS-Lebendviren zugelassenen Laboratorien (2011/7/EU)
Kommisjonsbeslutning av 7. januar 2011 om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus (2011/7/EU)
Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species
Verordnung (EU) Nr. 26/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 zur Zulassung von Vitamin E als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 26/2011 frá 14. janúar 2011 um leyfi fyrir E-vítamíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonsforordning (EU) nr. 26/2011 av 14. januar 2011 om godkjenning av vitamin E som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Recommendation 2011/25/EU of 14 January 2011 establishing guidelines for the distinction between feed materials, feed additives, biocidal products and veterinary medicinal products
Empfehlung der Kommission vom 14. Januar 2011 zur Festlegung von Leitlinien für die Unterscheidung zwischen Einzelfuttermitteln, Futtermittelzusatzstoffen, Biozid-Produkten und Tierarzneimitteln (2011/25/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 14. janúar 2011 um viðmiðunarreglur um aðgreiningu milli fóðurefna, fóðuraukefna, sæfivara og dýralyfja (2011/25/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 14. januar 2011 om fastsettelse av retningslinjer for skillet mellom fôrmidler, tilsetningsstoffer i fôrvarer, biocidprodukter og veterinærpreparater
Commission Regulation (EU) No 87/2011 of 2 February 2011 designating the EU reference laboratory for bee health, laying down additional responsibilities and tasks for that laboratory and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 87/2011 der Kommission vom 2. Februar 2011 zur Benennung des EU-Referenzlaboratoriums für Bienengesundheit, zur Festlegung zusätzlicher Pflichten und Aufgaben dieses Laboratoriums sowie zur Änderung von Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 87/2011 frá 2. febrúar 2011 um tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á heilbrigði býflugna, um frekari skyldur og verkefni fyrir þá rannsóknarstofu og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 87/2011 av 2. februar 2011 om utpeking av EU?referanselaboratorium for biers helse, om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for dette laboratoriet og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/...
Commission Decision of 21 January 2011 amending Decision 2010/468/EU providing for the temporary marketing of varieties of Avena strigosa Schreb. not included in the common catalogue of varieties of agricultural plant species or in the national catalogues of varieties of the Member States
Beschluss der Kommission vom 21. Januar 2011 zur Änderung des Beschlusses 2010/468/EU über das vorübergehende Inverkehrbringen bestimmter Sorten von Avena strigosa Schreb., die nicht im Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten oder in den einzelstaatlichen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. janúar 2011 um breytingu á ákvörðun 2010/468/ESB um tímabundna setningu yrkja af Avena strigosa Schreb., sem ekki eru í sameiginlegu skránni yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði eða í landsskrám aðildarríkjanna yfir yrki, á markað (...
Kommisjonsavgjerd av 21. januar 2011 om endring av avgjerd 2010/468/EU om mellombels marknadsføring av visse sortar av Avena strigosa Schreb. som ikkje er førte opp i den felles sortslista for jordbruksvekstar eller i dei nasjonale sortslistene i medlemsstatane (2011/43/EU)
Commission Decision of 10 February 2011 authorising a laboratory in the Republic of Korea to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Beschluss der Kommission vom 10. Februar 2011 über die Zulassung eines Laboratoriums in der Republik Korea für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2011/91/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 2011 um leyfi fyrir tiltekna rannsóknarstofu í Suður-Kóreu til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (2011/91/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 10. februar 2011 om godkjenning av et laboratorium i Republikken Korea med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (2011/91/EU)
Commission Decision of 10 February 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Beschluss der Kommission vom 10. Februar 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2011/93/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2011/93/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 10. februar 2011 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2011/93/EU)
Commission Regulation (EU) No 171/2011 of 23 February 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae DSM 14223 as a feed additive for poultry and for porcine species and amending Regulation
Verordnung (EU) Nr. 171/2011 der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Zulassung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Aspergillus oryzae DSM 14223 als Futtermittelzusatzstoff für Geflügel und Schweine und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 255/2005 (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 171/2011 frá 23. febrúar 2011um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Aspergillus oryzae DSM 14223, sem fóðuraukefni fyrir alifugla og fyrir svín og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 255/2005 (leyfishafi er DSM...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 171/2011 av 23. februar 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin og fjørfe og om endring av forordning (EF) nr. 255/2005 (innehaver av godkjenningen: DSM...
Commission Regulation (EU) No 168/2011 of 23 February 2011 amending Regulation (EU) No 107/2010 as regards the use of the feed additive Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in feed containing maduramycin ammonium, monensin sodium, narasin, or robenidine hydrochloride
Verordnung (EU) Nr. 168/2011 der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 107/2010 hinsichtlich der Verwendung des Futtermittelzusatzstoffs Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in Futtermitteln, die Maduramycin-Ammonium, Monensin-Natrium, Narasin oder...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 168/2011 frá 23. febrúar 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 107/2010 að því er varðar notkun á fóðuraukefninu Bacillus subtilis ATCC PTA- í fóðri sem inniheldur madúramýsínammóníum, natríummónensín, narasín eða róbenidínhýdróklóríð
Kommisjonsforordning (EU) nr. 168/2011 av 23. februar 2011 om endring av forordning (EU) nr. 107/2010 med omsyn til bruken av tilsetjingsstoffet Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 i fôr som inneheld maduramicinammonium, monensinnatrium, narasin eller robenidinhydroklorid
Commission Regulation (EU) No 169/2011 of 23 February 2011 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for guinea fowls
Verordnung (EU) Nr. 169/2011 der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Zulassung von Diclazuril als Futtermittelzusatzstoff für Perlhühner (Zulassungsinhaber Janssen Pharmaceutica N.V.)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 169/2011 frá 23. febrúar 2011 um leyfi fyrir díklasúríli sem fóðuraukefni fyrir perluhænsni (leyfishafi er Janssen Pharma ceutica N.V.)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 169/2011 av 23. februar 2011 om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for perlehøns (innehaver av godkjenningen: Janssen Pharmaceutica N.V.)
Commission Regulation (EU) No 170/2011 of 23 February 2011 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for piglets (weaned) and amending Regulation (EC) No 1200/2005
Verordnung (EU) Nr. 170/2011 der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Zulassung von Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als Futtermittelzusatzstoff für Ferkel (abgesetzt) sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1200/2005 (Zulassungsinhaber: Prosol S.p.A.)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 170/2011 frá 23. febrúar 2011 um leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1200/2005 (leyfishafi er Prosol SpA)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 170/2011 av 23. februar 2011 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågriser (avvente) og om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 (innehaver av godkjenningen: Prosol SpA)
Commission Regulation (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) Nr. 189/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Änderung der Anhänge VII und IX der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 189/2011 frá 25. febrúar 2011 um breytingu á VII. og IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EU) nr. 189/2011 av 25. februar 2011 om endring av vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EU) No 184/2011 of 25 February 2011 concerning the authorisation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive for chickens reared for laying, turkeys, minor avian species and other ornamental and game birds
Verordnung (EU) Nr. 184/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Zulassung von Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als Futtermittelzusatzstoff für Junghennen, Truthühner, Vogelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung sowie andere Ziervögel und anderes Federwild (...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 184/2011 frá 25. febrúar 2011 um leyfi fyrir Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga, sem eru aldir til að verða varphænur, kalkúna, aukafuglategundir og aðra skraut- og veiðifugla (leyfishafi er Calpis Co...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011 av 25. februar 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar, kalkunar, mindre utbreidde fugleartar, andre prydfuglar og anna fuglevilt (innehavar av godkjenninga: Calpis Co....
Commission Regulation (EU) No 212/2011 of 3 March 2011 concerning the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for laying hens
Verordnung (EU) Nr. 212/2011 der Kommission vom 3. März 2011 zur Zulassung von Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff für Legehennen (Zulassungsinhaber: Lallemand SAS)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 212/2011 frá 3. mars 2011 um leyfi fyrir Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir varphænur (leyfishafi er Lallemand SAS)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2011 av 3. mars 2011 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetjingsstoff i fôrvarer for verpehøner (innehavar av godkjenninga: Lallemand SAS)
Commission Regulation (EU) No 151/2011 of 18 February 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards farmed game
Verordnung (EU) Nr. 151/2011 der Kommission vom 18. Februar 2011 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Farmwild
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2011 frá 18. febrúar 2011 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 að því er varðar alin veiðidýr
Kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2011 av 18. februar 2011 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til oppdrettsvilt
Commission Decision of 18 February 2011 authorising France, pursuant to Council Directive 92/66/EEC, to transport day-old chicks and ready-to-lay pullets outside the protection zone established due to an outbreak of Newcastle disease in the department of Côtes d’Armor
Beschluss der Kommission vom 18. Februar 2011 zur Ermächtigung Frankreichs — im Einklang mit der Richtlinie 92/66/EWG des Rates — zur Verbringung von Eintagsküken und angehendem Zuchtgeflügel aus der Schutzzone heraus, die aufgrund eines Ausbruchs der Newcastle-Krankheit im...
Kommisjonsavgjerd av 18. februar 2011 om å gje Frankrike løyve, i medhald av rådsdirektiv 92/66/EØF, til å frakte daggamle kjuklingar og verpeklare unghøner ut av den vernesona som vart innført på grunn av eit utbrot av Newcastle disease i departmentet Côtes d’Armor (2011/111/EU)
Commission Regulation (EU) No 208/2011 of 2 March 2011 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 180/2008 and (EC) No 737/2008 as regards lists and names of EU reference laboratories
Verordnung (EU) Nr. 208/2011 der Kommission vom 2. März 2011 zur Änderung von Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 180/2008 der Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 737/2008 der Kommission...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 208/2011 frá 2. mars 2011 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 180/2008 og (EB) nr. 737/2008 að því er varðar skrár yfir...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 208/2011 av 2. mars 2011 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 og av kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 og (EF) nr. 737/2008 med hensyn til lister over og navn på EU-referanselaboratorier
Commission Regulation (EU) No 150/2011 of 18 February 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards farmed and wild game and farmed and wild game meat
Verordnung (EU) Nr. 150/2011 der Kommission vom 18. Februar 2011 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend Farmwild und freilebendes Wild sowie Fleisch von Farmwild und freilebendem Wild
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2011 frá 18. febrúar 2011 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar alin og villt veiðidýr og kjöt af öldum og villtum veiðidýrum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2011 av 18. februar 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til oppdrettsvilt og viltlevende vilt og kjøtt fra oppdrettsvilt og viltlevende vilt
Commission Regulation (EU) No 142/2011 of 25 February 2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om gjennomføring av...
Commission Regulation (EU) No 221/2011 of 4 March 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae DSM 14223 as a feed additive for salmonids
Verordnung (EU) Nr. 221/2011 der Kommission vom 4. März 2011 zur Zulassung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Aspergillus oryzae DSM 14223 als Futtermittelzusatzstoff für Salmoniden (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd., vertreten durch DSM Nutritional Products Sp. Z o....
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 221/2011 frá 4. mars 2011 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Aspergillus oryzae DSM 14223, sem fóðuraukefni fyrir laxfiska (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er DSM Nutritional Products Sp...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 221/2011 av 4. mars 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for laksefisk (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional...
Commission Decision of 23 March 2011 implementing Council Directive 2002/55/EC as regards conditions under which the placing on the market of small packages of mixtures of standard seed of different vegetable varieties belonging to the same species may be authorised
Beschluss der Kommission vom 23. März 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2002/55/EG des Rates in Bezug auf die Voraussetzungen, unter denen das Inverkehrbringen von Kleinpackungen mit Mischungen von Standardsaatgut verschiedener Gemüsesorten der gleichen Art gestattet werden...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2011 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2002/55/EB að því er varðar skilyrði fyrir því að veita leyfi til að setja á markað litlar pakkningar með blöndum af stöðluðu fræi af mismunandi grænmetisyrkjum sem tilheyra sömu tegund (tilkynnt...
Kommisjonsbeslutning av 23. mars 2011 om gjennomføring av rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til vilkår for å bringe i omsetning småpakninger med blandinger av standardfrø av forskjellige grønnsaksorter som tilhører samme art (2011/180/EU)
Commission Regulation (EU) No 337/2011 of 7 April 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase as feed additive for poultry, weaned piglets and pigs for fattening
Verordnung (EU) Nr. 337/2011 der Kommission vom 7. April 2011 zur Zulassung einer Enzymzubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase und Endo-1,3(4)-beta-Glucanase als Futtermittelzusatzstoff für Geflügel, entwöhnte Ferkel und Mastschweine (Zulassungsinhaber: Danisco Animal Nutrition)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 337/2011 frá 7. apríl 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa sem fóðuraukefni fyrir alifugla, fráfærugrísi og eldissvín (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 337/2011 av 7. april 2011 om godkjenning av eit enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase som tilsetjingsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvande smågrisar og oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: Danisco Animal Nutrition)
Commission Regulation (EU) No 336/2011 of 7 April 2011 amending Regulation (EC) No 1292/2008 as regards the use of the feed additive Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 in feed containing diclazuril, monensin sodium and nicarbazin
Verordnung (EU) Nr. 336/2011 der Kommission vom 7. April 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1292/2008 hinsichtlich der Verwendung des Futtermittelzusatzstoffs Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 in Futtermitteln, die Diclazuril, Monensin-Natrium und Nicarbazin enthalten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 336/2011 frá 7. apríl 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1292/2008 að því er varðar notkun á fóðuraukefninu Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 í fóður sem inniheldur díklasúríl, mónensínnatríum og níkarbasín
Kommisjonsforordning (EU) nr. 336/2011 av 7. april 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1292/2008 med hensyn til bruken av tilsetningsstoffet Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i fôr som inneholder diclazuril, monensinnatrium og nicarbazin

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 September 2018