EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 575/2011 of 16 June 2011 on the Catalogue of feed materials
Verordnung (EU) Nr. 575/2011 der Kommission vom 16. Juni 2011 zum Katalog der Einzelfuttermittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 575/2011 frá 16. júní 2011 um skrána yfir fóðurefni
Kommisjonsforordning (EU) nr. 575/2011 av 16. juni 2011 om katalogen over fôrmidler
Commission Implementing Regulation (EU) No 648/2011 of 4 July 2011 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the period of application of the transitional measures concerning the conditions for exempting certain animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 648/2011 der Kommission vom 4. Juli 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich des Zeitraums der Anwendung der Übergangsmaßnahmen im Hinblick auf die Bedingungen für die Ausnahme bestimmter Tiere vom Verbringungsverbot gemäß...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 648/2011 frá 4. júlí 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 að því er varðar gildistímabil umbreytingarráðstafana varðandi skilyrðin fyrir því að undanþiggja tiltekin dýr brottfararbanninu sem kveðið er á um í...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 648/2011 av 4. juli 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 når det gjelder tidsrommet for overgangstiltak med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF
Commission Implementing Regulation (EU) No 1109/2011 of 3 November 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 2075/2005 as regards the equivalent methods for Trichinella testing
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1109/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 hinsichtlich der gleichwertigen Methoden zur Untersuchung auf Trichinen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1109/2011 frá 3. nóvember 2011 um breytingu á I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2075/2005 að því er varðar jafngildar aðferðir við tríkínuprófanir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1109/2011 av 3. november 2011 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 2075/2005 med hensyn til likeverdige metoder for trikinundersøkelse

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 September 2018